Πρόγραμμα: Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης /ΤΟΠΕΚΟ (Έτος 2012-2014)


Τα ΤΣΑ αποτελούν εθελοντικό σχήμα συνεργασίας στο οποίο συμπράττουν τοπικές αρχές και τοπικοί κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς (φορείς του δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικοί εταίροι) με βάση τις ανάγκες αναβάθμισης ευπαθών περιοχών της χώρας και ιδιαίτερα της Περιοχής Γ της παρ. 1 του αρθρ. 4 του Ν. 2601/98 για τις οποίες εφαρμόζονται ή πρόκειται να εφαρμοστούν ειδικά προγράμματα με διάθεση εθνικών και κοινοτικών πόρων και που στοχεύουν στην προώθηση της απασχόλησης σε βιώσιμες και ανταγωνιστικές δραστηριότητες της καταπολέμησης της ανεργίας και της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης.

Συμμετοχή του Δήμου Πωγωνίου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ορεινή Συμπολιτεία Πίνδου», στις Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ), με εταίρους τους:
BIC ΗΠΕΙΡΟΥ (ως επικεφαλής), Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, Δήμο Ζαγορίου, Δήμο Κόνιτσας, Δήμο Μετσόβου, Δήμο Πωγωνίου, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, ΚΕΚ Ευρωκατάρτιση, ΚΕΚ 01 Πληροφορική-Εκπαιδευτική, ΓΕΩΤΕΕ και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για την υλοποίηση της Πράξης «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης ΕΚΟ στην Πίνδο»Πρόγραμμα: Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης (Έτος 2012-2014)
  1. Η συμμετοχή του Δήμου Πωγωνίου ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ», με επικεφαλής εταίρο το BIC Ηπείρου, γεωγραφική εμβέλεια την περιοχή των δήμων Πωγωνίου, Κόνιτσας, Ζαγορίου, Μετσόβου και Βορείων Τζουμέρκων και με ωφελούμενους ανέργους και αγρότες. 
  2. Η συμμετοχή του Δήμου Πωγωνίου ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΙΝ.Ε.ΕΜ. Δίκτυο προώθησης της Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας και Eργασίας (Innovation Entrepreneurship & Employment)», στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης», για την υλοποίηση της πράξης «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αποφοίτων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία, και την καινοτομική Επιχειρηματικότητα».