Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Ηπείρου


( Π.Ε. Ιωαννίνων- Δήμος Πωγωνίου -70 Θέσεις εργασίας )

Με το προτεινόμενο έργο επιδιώχτηκε η διευκόλυνση στην πρόσβαση της απασχόλησης μέσω της πρόσληψης ατόμων για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα αλλά και της ανάπτυξης της συνεργασίας μέσω φορέων και συλλόγων προάγοντας τον κοινωνικό διάλογο και την συνέργεια προκειμένου από τη μία να αμβλυνθούν τα προβλήματα στην αγορά εργασίας και αφετέρου να θεμελιωθεί μια διαφορετική κουλτούρα αντιμετώπισης κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας.

Ειδικότερα μέσω των προτεινόμενων παρεμβάσεων του επιτυγχάναμε:
  • Η δημιουργία 70 νέων θέσεων εργασίας 
  • Η ενίσχυση της απασχόλησης των νέων μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. 
  • Η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
  • Η ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευόμενων δράσεων.
  • Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης.