Τίτλος υποβαλλομένου έργου :«ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Δ. ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007 -2013- Αρ. πρωτ. 1240 - Πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Τίτλος υποβαλλομένου έργου :«ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Δ. ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Προϋπολογισμός : 6.539.230,35 ευρώ.

Υποβλήθηκε ολοκληρωμένος φάκελος στην Αιρετή Περιφέρεια σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 1240 Πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» του Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Δ. ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»