Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία (4) Φωτοβολταϊκών διασυνδεδεμένων συστημάτων σε σχολεία και εγκαταστάσεις του Δήμου Πωγωνίου Π.Ε. Ιωαννίνων


Ομάδα έργου δύο ατόμων για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 4 Φ/Β διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Πωγωνίου, προϋπολογισμού € 60.000 μαζί με τον ΦΠΑ 23%.

Η παραπάνω πρωτοβουλία του Δήμου γίνεται στο πλαίσιο της ΚΥΑ Υποικ-ΥΠΕΚΑ αριθ. 18513/2010 (ΦΕΚ 1577/Β/2010) «Συμπλήρωση του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης Φ/Β συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις», όπου με βάση τις σχετικές ρυθμίσεις δίδεται η δυνατότητα και σε ΝΠΔΔ να υποβάλλουν αίτημα προς τη ΔΕΗ για ένταξη στο ειδικό πρόγραμμα με την εγκατάσταση και λειτουργία Φ/Β συστημάτων για διασύνδεση στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και για ισχύ έως 10 KWp. Η επιλογή των κτιρίων για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων, έγινε μετά από τις σχετικές διαδικασίες καταγραφής και τεχνικής τους αξιολόγησης. Για την τελική επιλογή των κτιρίων και εγκαταστάσεων, εκτιμήθηκε η δυνατότητά τους με βάση τη θέση τους, το είδος της κατασκευής, το ιδιοκτησιακό καθεστώς κλπ προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για την ύπαρξη των βέλτιστων συνθηκών εγκατάστασης και λειτουργίας των αντιστοίχων Φ/Β συστημάτων.

Το έργο δεν δανειοδοτήθηκε έγκαιρα με αποτέλεσμα η πτώση της τιμής της KWp να μην είναι συμφέρουσα αυτήν την περίοδο. Αναζητείται νέα προσέγγιση