Ο δρόμος του νερού. Ανακατασκευάσθηκαν οι Μύλοι, Σιταριάς, Ιερομνήμης, Κουκλιών ώστε ως μουσείο υδροκίνησης να παίξουν το ρόλο «Του δρόμου του νερού»